Regulamin

KURSY, ZESPOŁY/FORMACJE TANECZNE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnictwo w kursie/grupie jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

2. Studio Tańca DESTINO zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem zajęć.

3. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs, szkoła zapewnia zastępstwo.

4. W przypadku braku zastępstwa studio zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla grupy/kursantów terminie.

5. Zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy/kursu ze względu na małą liczbę uczestników.

6. Uczestnicy grup/kursów zobowiązani są do podania danych kontaktowych imienia i nazwiska, adresu email. Wskazane jest również podanie numeru telefonu kontaktowego. Dane te będą użyte wyłącznie przez Studio Tańca DESTINO w celach związanych z prowadzonymi grupami/kursami i w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych


OPŁATY - KURSY:

7. Warunkiem uczestnictwa w kursie (latin solo, latin fitness itp.) jest wykupienie jednorazowej wejściówki lub karnetu i okazywanie go na recepcji przed każdymi zajęciami. Natomiast warunkiem uczestnictwa w grupie dziecięcej bądź młodzieżowej jest dokonanie opłaty miesięcznej za zajęcia zgodnie z cennikiem, do dnia 10 każdego miesiąca.

8. Nie honorujemy zwrotów karnetów ani zamiany na inne karnety po jego zakupie.

9. Karnet nie można przekazać  innej osobie.

10. Studio nie zwraca opłaty za zajęcia, na których Uczestnik nie był z własnej winy.


OPŁATY – ZESPOŁY/ FORMACJE TANECZNE:

11. Warunkiem uczestnictwa w grupie turniejowej jest dokonanie opłaty miesięcznej za zajęcia zgodnie z cennikiem, do dnia 10 każdego miesiąca.

12. Opłata miesięczna jest opłatą za przynależność do grupy, a nie za ilość odbytych zajęć. Studio nie zwraca opłaty za zajęcia, na których Uczestnik nie był z własnej winy.


OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ

13. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

14. Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż pierwsze minuty spotkania są przeznaczone na rozgrzewkę.

15. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

16. Na terenie Studio Tańca DESTINO obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu.

17. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy danej grupy/kursu i instruktor.

18. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi.

19. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.

20. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.

21. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie szkoły bez zgody pracownika szkoły jest zabronione.

22. Zespoły/formacje zobowiązane są:

  • Uiszczania opłat związanych z danym turniejem (startowe, autokar, noclegi).
  • Zakupu lub uszycia kostiumów do tańca, zgodnie z poleceniem trenera grupy.
  • Zgłaszania ewentualnych nieobecności odpowiednio wcześniej przed zajęciami. Zgłoszenia nieobecności można dokonać telefonicznie do trenera grupy.
  • 100% obecności na zajęciach zgodnie z grafikiem oraz obecności na dodatkowych treningach. Trener zastrzega sobie prawo do usunięcia z grupy Uczestnika, który nie usprawiedliwia nieobecności oraz w danym miesiącu ma więcej niż 3 nieobecności.
  • Do przestrzegania zasad "Fair Play" w stosunku do innych uczestników grupy, trenerów, właścicieli szkoły i innych klubów sportowych. W przypadku niesportowego zachowania lub działania wymierzonego bezpośrednio w interes oraz dobre mienie szkoły, trener zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z grupy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23. Zapisując się na zajęcia w Studio Tańca uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Studio Tańca DESTINO nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwie, a także zakładać odpowiedni strój. Zalecamy również ubezpieczenie NW.

24. Studio nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

25. Studio tańca nie ponosi odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich ze szkoły tańca do domu.

26. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Studio Tańca i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

27. Studio zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik zajęć wyraża zgodę.

28. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela Studio Tańca DESTINO –Katarzynę Święs.

29. Regulamin obowiązuje od 4 maja 2015.

 

Kontakt

Ropa 707 | Tel: 514-911-284 | Email: destinotaniec@interia.pl