Regulamin

KURSY, ZESPOŁY/FORMACJE TANECZNE 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnictwo w kursie/grupie jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
 2. Studio Tańca DESTINO zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem zajęć.
 3. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs, szkoła zapewnia zastępstwo.
 4. W przypadku braku zastępstwa studio zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla grupy/kursantów terminie.
 5. Studio Tańca Destino zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadku gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć.
 6. Zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy/kursu ze względu na małą liczbę uczestników.
 7. Studio Tańca Destino zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia zajęć oraz do zmiany terminu zajęć.
 8. Studio Tańca Destino zastrzega sobie możliwość zmiany cennika oraz harmonogramu zajęć.
 9. Uczestnicy grup/kursów zobowiązani są do podania danych osobowych: imienia i nazwiska, PESEL, adresu zamieszkania. Wskazane jest również podanie numeru telefonu kontaktowego. Dane te będą użyte wyłącznie przez Studio Tańca DESTINO w celach związanych z prowadzonymi grupami/kursami i w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 10. Ogólna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych przeze mnie w formularzu danych osobowych w celu realizacji zajęć, wyjazdów na konkursy i turnieje taneczne zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zostałem poinformowany o: danych kontaktowych Administratora Danych; celu i podstawie prawnej przetwarzania danych; prawie do cofnięcia zgodny na przetwarzanie; kryteriach ustalania okresu przez który dane osobowe będą przechowywane; prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

OPŁATY – KURSY:

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie opłaty miesięcznej za zajęcia zgodnie z cennikiem, do dnia 10 każdego miesiąca.
 2. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może być potraktowane jako rezygnacja z zajęć z jednoczesnym wykreśleniem z listy uczestników.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Latino Solo jest wykupienie jednorazowej wejściówki lub karnetu i okazywanie go na recepcji przed każdymi zajęciami.
 4. Nie honorujemy zwrotów karnetów ani zamiany na inne karnety po jego zakupie.
 5. Karnet nie można przekazać innej osobie.
 6. Studio nie zwraca opłaty za zajęcia, na których Uczestnik nie był z własnej winy.
 7. W przypadku zajęć tanecznych przewiduje się następujące ulgi w odpłatnościach za zajęcia:
 • za pierwsze dziecko cała odpłatność
 • za kolejne dziecko minus 20 zł

 

OPŁATY – ZESPOŁY/ FORMACJE TANECZNE:

 1. Warunkiem uczestnictwa w grupie turniejowej jest dokonanie opłaty miesięcznej za zajęcia zgodnie z cennikiem, do dnia 10 każdego miesiąca.
 2. Opłata miesięczna jest opłatą za przynależność do grupy, a nie za ilość odbytych zajęć. Studio nie zwraca opłaty za zajęcia, na których uczestnik nie był z własnej winy.
 3. Istnienie możliwość całkowitej rezygnacji z zajęć przed zakończeniem danego sezonu tanecznego. Członkowie zespołów/formacji tanecznych zobowiązani są do informowania o zamiarze rezygnacji z udziału w zajęciach z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji z dwumiesięcznym wyprzedzeniem członek zespołu/formacji zobowiązany jest opłacać zajęcia do końca sezonu tanecznego.
 4. W przypadku zespołów tanecznych, formacji tanecznych przewiduje się następujące ulgi w odpłatnościach za zajęcia:
 • zespoły taneczne, formacje caribbean show, pary caribbean dance
zespół taneczny (100 zł) + formacja caribbean show (30 zł) = 130 zł (za kolejne dziecko minus 30 zł)
formacja caribbean show (100 zł) + pary caribbean dance (30 zł) = 130 zł (za kolejne dziecko minus 30 zł)
zespół taneczny (100 zł) + pary caribbean show (30 zł) = 130 zł (za kolejne dziecko minus 30 zł zespół taneczny (100 zł) + formacja caribbean show (30 zł) + pary caribbean dance (0 zł) = 130 zł (za kolejne dziecko minus 30 zł)

 

PRZYKŁAD:

Pierwsze dziecko (zespół taneczny 100 zł + pary caribbean dance 30 zł = 130 zł) + kolejne dziecko (zespół taneczny 100 zł + formacja caribbean show 30zł + pary caribbean dance 0 zł minus 30 zł = 100 zł)

RAZEM: 230 zł

 • Kursy tańca + zespoły taneczne, formacje caribbean show, pary caribbean show:
za pierwsze dziecko cała odpłatność
za kolejne dziecko minus 30 zł

 

PRZYKŁADY:

Pierwsze dziecko (zespół taneczny 100 zł) + kolejne dziecko (kurs tańca nowoczesnego 70 zł minus 30 zł= 40 zł) RAZEM: 140 zł

Pierwsze dziecko (zespół taneczny 100 zł + pary caribbean dance 30 zł = 130 zł) + kolejne dziecko (zabawa z tańcem i muzyką 60 zł minus 30 zł = 30 zł) RAZEM: 160 zł

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ

 1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
 2. Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż pierwsze minuty spotkania są przeznaczone na rozgrzewkę.
 3. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 4. Na terenie Studio Tańca DESTINO obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających oraz spożywania      alkoholu.
 5. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy danej grupy/kursu i instruktor.
 6. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi.
 7. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.
 8. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.
 9. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie szkoły bez zgody pracownika szkoły jest zabronione.
 10. Zespoły/formacje zobowiązane są:
  • Uiszczania opłat związanych z danym turniejem (startowe, autokar, noclegi).
  • Zakupu lub uszycia kostiumów do tańca, zgodnie z poleceniem trenera grupy.
  • Członkowie grup zobowiązani są do uczestnictwa w obowiązkowych warsztatach tanecznych organizowanych raz w ciągu sezonu tanecznego przez Studio Tańca Destino. Uczestnicy warsztatów tanecznych zobowiązani są do uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem warsztatów w terminie wyznaczonym przez Studio Tańca Destino.
  • Zgłaszania ewentualnych nieobecności odpowiednio wcześniej przed zajęciami. Zgłoszenia nieobecności można dokonać telefonicznie do trenera grupy.
  • 100% obecności na zajęciach zgodnie z grafikiem oraz obecności na dodatkowych treningach. Trener zastrzega sobie prawo do usunięcia z grupy Uczestnika, który nie usprawiedliwia nieobecności oraz w danym miesiącu ma więcej niż 3 nieobecności.
  • Do przestrzegania zasad „Fair Play” w stosunku do innych uczestników grupy, trenerów, właścicieli szkoły i innych klubów sportowych. W przypadku niesportowego zachowania lub działania wymierzonego bezpośrednio w interes oraz dobre mienie szkoły, trener zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z grupy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zapisując się na zajęcia w Studio Tańca uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Studio Tańca DESTINO nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwie, a także zakładać odpowiedni strój. Zalecamy również ubezpieczenie NW.
 2. Studio nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 3. Studio tańca nie ponosi odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich ze szkoły tańca do domu.
 4. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Studio Tańca i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 5. Studio zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik zajęć wyraża zgodę.
 6. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela Studio Tańca DESTINO – Katarzynę Święs – Siuta.